Vi bằng về cuộc họp công ty

(Vi bằng Thừa phát lại)-Doanh nghiệp của bạn dự kiến mở một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/họp Hội đồng quản trị/ Họp hội đồng thành viên/Hội đồng kỷ luật hoặc 1 cuộc họp khác để ra những quyết sách quan trọng đến công ty. Đây là một cuộc họp quan trọng và đang tiềm ảnh phát sinh tranh chấp giữa các bên có liên quan. 
Thừa phát lại đang lập vi bằng cuộc họp cổ đông
Bạn và công ty bạn không muốn cuộc họp diễn ra không hợp lệ về nội dung hay thủ tục hoặc vướng phải những sai sót pháp lý công đáng có. Thừa phát lại sẽ tư vấn cho doanh nghiệp bạn về các thủ tục cũng như các vấn đề pháp lý cần tuân thủ khi tiến hành cuộc họp. Đồng thời đáp ứng yêu cầu lập vi bằng ghi nhận lại toàn bộ quá trình tiến hành cuộc họp để làm bằng chứng về sau.
Mới hơn Cũ hơn