3 văn phòng thừa phát lại được thành lập ở Quảng Nam

Vi bằng Thừa phát lại - Thực hiện Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh); ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép thành lập 03 Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm:
- Văn phòng Thừa phát lại Quảng Nam: có trụ sở tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Thừa phát lại Điện Bàn: có trụ sở tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Thừa phát lại Tam Kỳ: có trụ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Cả 03 Văn phòng Thừa phát lại này đều hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Hình ảnh khai trương 1 văn phòng thừa phát lại
Việc cho phép thành lập các Văn phòng Thừa phát lại nói trên thực hiện theo đúng lộ trình phát triển các Văn phòng Thừa phát lại trong Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh./.
Nguồn: http://sotuphapqnam.gov.vn/
Mới hơn Cũ hơn