Thừa phát lại được làm công việc gì?


   -   Thực hiện việc tống đạt (giao nhận các loại giấy tờ) theo yêu cầu của Tòa án hoặc Chi Cục Thi hành án dân sự.
    -   Lập vi bằng (văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác) theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
    -   Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.
    -   Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.
Mới hơn Cũ hơn