Làm thế nào để nâng cao giá trị của vi bằng?GIÁ TRỊ CỦA VI BẰNG (BÀI 4)
NHỮNG TRANH LUẬN VỀ VI BẰNG
Thừa Phát Lại là một chế định mới, vi bằng của Thừa Phát Lại được xã hội đón nhận và đánh giá cao.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, thủ tục lập và đăng ký vi bằng.
Tất nhiên rồi, vì đây là một chế định mới, và vì thế mới cần phải thực hiện, thí điểm. Thí điểm để rút ra những thiếu xót, hạn chế, những thành công. Cái nào tốt thì phát huy, cái nào hạn chế thì chỉnh sửa cho phù hợp. Thí điểm không phải là làm thử, được thì làm, không được thì bỏ, mà thí điểm là phải thành công, là lấy mẫu để hoàn thiện và nhân rộng.
Thừa Phát Lại Thủ Đức sẵn sàng làm nhiệm vụ

Thời gian qua, những hạn chế trong lĩnh vực lập vi bằng  chủ yếu phát sinh trong việc xác định thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng và vấn đề đăng ký vi bằng do còn nhiều quan điểm khác nhau. Chủ yếu ở những vấn đề sau:
-       (1) Ai có quyền yêu cầu lập vi bằng?
-       (2) Có được lập vi bằng liên quan đến hợp đồng, giao dịch?
-       (3) Có được lập vi bằng ghi nhận lời khai, lời trình bày?
-       (4) Có buộc Thừa phát lại phải biết mục đích của người yêu cầu lập vi bằng và buộc Thừa phát lại phải biết mục đích đó không trái với pháp luật?
-       (5) Có nên giới hạn phạm vi lập vi bằng trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở?
-       (6)  Có được lập vi bằng liên quan đến các hành vi, sự kiện của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp các sự kiện, hành vi đó rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người yêu cầu lập vi bằng?
-       (7) Có được lập vi bằng một sự kiện, hành vi có dấu hiệu chưa phù hợp với quy định của pháp luật
-        (8) Có nên tiếp tục thủ tục đăng ký vi bằng? thủ tục như thế nào?
         Những câu hỏi này cần được phân tích, giải đáp một cách thấu đáo trong quá trình tổng kết thí điểm chế định Thừa phát lại tại TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung, làm tiền đề cho quá trình hoàn thiện thể chế khi áp dụng chính thức chế định Thừa Phát Lại,
Mới hơn Cũ hơn